ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE CHINO MANDARIN
Saltar al contenido
Home » Tema 21 ( 13 荷叶圆圆 )  » Página 3

Tema 21 ( 13 荷叶圆圆 ) 

1.- \liàngn\brillante

月亮\yuèliàng\Luna

明亮\míngliàng\brillante

漂亮\piàoliang\bonita

今天是妈妈的生日,妈妈格外漂亮。\jīntiān shì māma de shēngrì, māma géwài piàoliang\Hoy es el cumpleaños de mi madre, y mi madre es muy hermosa.

2.- \\máquina

飞机\fēijī\avion

机器\jīqì\máquina

机票\jīpiào\Boleto aéreo

大树(木)\dà shù (mù)\árbol grande (madera)

旁边“几”个人。\pángbiān “jǐ” gèrén.\“unas” personas que están al lado.

一只只小蜻蜓在草丛中飞舞,好像一架架小飞机在天空飞。\Yī zhī zhī xiǎo qīngtíng zài cǎocóng zhōng fēiwǔ, hǎoxiàng yī jià jià xiǎo fēijī zài tiānkōng fēi.\Una pequeña libélula vuela en la hierba, como un pequeño avión que vuela en el cielo.

3.- \tái\Taiwán

台灯\táidēng\lámpara de mesa

窗台\chuāngtái\alféizar

台面\táimiàn\encimera

妈妈给我买的台灯很漂亮。\Māma gěi wǒ mǎi de táidēng hěn piàoliang\La lámpara que me compró mi madre es hermosa.

4.- \fàng\Poner

放着\fàngzhe\poner

放下\fàngxià\poner, dejar

解放\jiěfàng\liberar

放声歌唱\Fàngshēng gēchàng\canta en voz alta

宽容别人,就是解放自己,还心灵一份纯净。\Kuānróng biérén, jiùshì jiěfàng zìjǐ, hái xīnlíng yī fèn chúnjìng.\Tolerar a los demás es liberarse a uno mismo y restaurar un corazón puro.

Páginas: 1 2 3 4 5 6
A %d blogueros les gusta esto: